Konkraft-rapport 6:
Olje- og gassindustrien i nord


KonKraft-rapport 6 omhandler olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel fra Helgelandskysten og nordover. Hensikten med rapporten er å bidra til et sammenfattet faktagrunnlag for beslutningsprosessene knyttet til åpning av nye leteområder i nord.

Norsk petroleumsindustri sysselsetter direkte og indirekte om lag 250 000 arbeidstakere. Den står for en tredjedel av statens inntekter. 90 prosent av næringens overskudd tilfaller den norske stat. I 2009 kommer 119 milliarder kroner på statsbudsjettet direkte fra olje- og gassinntekter. Dette er midler som finansierer veier, barnehager, sykehus og det vi i dag kjenner som velferdsstaten Norge. I tillegg sikrer oljeinntektene våre fremtidige pensjoner. Oljeinntektene har også bidratt til å opprettholde en omfattende distriktsbosetting. 

Industrien står i dag ved et veiskille. Oljeproduksjonen har falt med 30 prosent siden 2000. Ferske prognoser fra Oljedirektoratet viser at vi i 2013 vil kunne se en halvering i forhold til toppåret. Den samlede produksjonen av olje og gass forventes å falle fra midten av neste tiår.

For å bremse utviklingen med fallende produksjon og inntekter, trenger oljeselskapene tilgang til nytt og attraktivt leteareal. Halvparten av produksjonen myndighetene forventer i 2030, er knyttet til ressurser som ennå ikke er påvist.

Åpning for petroleumsvirksomhet i nye områder vil bidra til å opprettholde betydelige investeringer og inntekter til fellesskapet samt til en videreutvikling av næringen i den nordlige landsdelen.

I rapporten blir det foretatt en gjennomgang av uåpnete områder langs norskekysten fra Helgelandskysten og nordøstover til den russiske grensen. Petroleumsindustrien regner Nordland VI og VII samt Troms II som de mest lovende områdene med tanke på å gjøre store funn som vil kunne bremse fallet i produksjonen. KonKraft-rapport 2, Produksjonsutviklingen på norsk sokkel, har beregnet forventede ressurser for Nordland VI og VII samt Troms II til 3,4 milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.).


KonKraft rapport 6 Olje- og gassindustrien i nord (.pdf)

KonKraft rapport 6 Olje- og gassindustrien i nord - sammendraget (.pdf)

Konkraft report 6 Oil and gas activities in the far north - english summary (.pdf)
 

Siste nyheter

17.10.14
KonKraft ber om møte med regjeringen
KonKraft er opptatt av at norsk sokkel fortsatt skal være et attraktivt sted for investeringer. Her har både industrien og myndighetene viktige roller å spille. På denne bakgrunn ber en samlet næring om et møte med regjeringen for å drøfte den aktuelle situasjonen. > Les mer

11.6.14
Alle parter har ansvar for konkurranseevnen
Stabile og forutsigbare rammevilkår har vært grunnlaget for mer enn 40 års industriell suksess på norsk sokkel. Alle aktører har ansvar for at norsk sokkels omdømme og attraktivitet ikke svekkes, heter det i en uttalelse fra Rådet i KonKraft. Les hele uttalelsen.> Les mer

9.5.14
Kompetanse styrker konkurranseevnen
Organisasjonene bak KonKraft, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO sendte 8. mai et brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og tre andre statsråder der de poengterer at studiefinansieringen må gjennomgås på nytt med sikte på å styrke naturvitenskapelige studier, at flaskehalser som begrenser tilgangen til ingeniørstudier må utbedres, at lærlingtilskuddet må økes, at samarbeidet mellom skole og industri må bli bedre, at karakterkravet i matematikk for ingeniørstudiet må vurderes høynet og at alternative utdanningsveier for offshoreansatte må vurderes. Les hele brevet her.. > Les mer

Faktaark
KonKraft har laget 90 faktaark og faktabokser som illustrerer petroleumsnæringens bredde.
> Les mer


Kontakt Konkraft

Middelthunsgate 27, Oslo
Postadresse:
Boks 5481 Majorstuen, N-0305 Oslo

Gunnar Myrvang, Leder sekretariatet
+47 90 54 01 31 / gm@norog.no

Knut Weum
+47 91 64 46 39 / kw@norog.no
 
Konkraft