Konkraft-rapport 6:
Olje- og gassindustrien i nord


KonKraft-rapport 6 omhandler olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel fra Helgelandskysten og nordover. Hensikten med rapporten er å bidra til et sammenfattet faktagrunnlag for beslutningsprosessene knyttet til åpning av nye leteområder i nord.

Norsk petroleumsindustri sysselsetter direkte og indirekte om lag 250 000 arbeidstakere. Den står for en tredjedel av statens inntekter. 90 prosent av næringens overskudd tilfaller den norske stat. I 2009 kommer 119 milliarder kroner på statsbudsjettet direkte fra olje- og gassinntekter. Dette er midler som finansierer veier, barnehager, sykehus og det vi i dag kjenner som velferdsstaten Norge. I tillegg sikrer oljeinntektene våre fremtidige pensjoner. Oljeinntektene har også bidratt til å opprettholde en omfattende distriktsbosetting. 

Industrien står i dag ved et veiskille. Oljeproduksjonen har falt med 30 prosent siden 2000. Ferske prognoser fra Oljedirektoratet viser at vi i 2013 vil kunne se en halvering i forhold til toppåret. Den samlede produksjonen av olje og gass forventes å falle fra midten av neste tiår.

For å bremse utviklingen med fallende produksjon og inntekter, trenger oljeselskapene tilgang til nytt og attraktivt leteareal. Halvparten av produksjonen myndighetene forventer i 2030, er knyttet til ressurser som ennå ikke er påvist.

Åpning for petroleumsvirksomhet i nye områder vil bidra til å opprettholde betydelige investeringer og inntekter til fellesskapet samt til en videreutvikling av næringen i den nordlige landsdelen.

I rapporten blir det foretatt en gjennomgang av uåpnete områder langs norskekysten fra Helgelandskysten og nordøstover til den russiske grensen. Petroleumsindustrien regner Nordland VI og VII samt Troms II som de mest lovende områdene med tanke på å gjøre store funn som vil kunne bremse fallet i produksjonen. KonKraft-rapport 2, Produksjonsutviklingen på norsk sokkel, har beregnet forventede ressurser for Nordland VI og VII samt Troms II til 3,4 milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.).


KonKraft rapport 6 Olje- og gassindustrien i nord (.pdf)

KonKraft rapport 6 Olje- og gassindustrien i nord - sammendraget (.pdf)

Konkraft report 6 Oil and gas activities in the far north - english summary (.pdf)
 

Siste nyheter

24.2.14
Subsea Standardisation on the NCS
This report has been sponsored by the Norwegian Oil and Gas Association with the support of the Subsea Installations Network. The further background for this work is the Åm-report from 2010 which had several recommendations with the aim to increase the recovery on the NCS. On behalf of the industry KonKraft took the initiative to start several work Groups in order to respond to the proposals in the Åm-report. Read more about the Subsea Standardisation here...> Les mer

26.11.13
Norske offshoreverfts konkurranseposisjon
Rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert norske offshoreverfts konkurranseposisjon foreligger nå. Arbeidsgruppen som har bestått av representanter for industrien og fagbevegelsen har arbeidet på grunnlag av et mandat gitt av KonKraft den 17. april i år. Gruppen har identifisert hvilke felles interesser som den norske petroleumsindustrien har og kommer med anbefalinger rettet både til industrien selv og til myndighetene. Anbefalingene vil bli fulgt opp etter at de er drøftet av KonKrafts Arbeidsutvalg og Råd.> Les mer

10.10.13
Organisasjonenes krav til oljepolitikken
KonKrafts Råd påpeker at rammebetingelsene for petroleumspolitikken må være attraktive, langsiktige og stabile. Rådet beklager igjen at Solbergregjeringen ikke ønsker å gå videre med en konsekvensutredning for områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.> Les mer

Faktaark
KonKraft har laget 90 faktaark og faktabokser som illustrerer petroleumsnæringens bredde.
> Les mer


Kontakt Konkraft

Middelthunsgate 27, Oslo
Postadresse:
Boks 5481 Majorstuen, N-0305 Oslo

Gunnar Myrvang, Leder sekretariatet
+47 90 54 01 31 / gm@norog.no

Knut Weum
+47 91 64 46 39 / kw@norog.no
 
Konkraft