Hopp til innhold

Aktuelt

Innspill fra KonKraft til: Stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

KonKraft gav 8. desember 2020 sine innspill til det pågående arbeidet med stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.

Her er spesielt seks områder KonKraft peker på som særlig avgjørende for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal
olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring:

  1. Sikre tilgang til attraktivt areal
  2. Sikre forutsigbare og lønnsomme rammebetingelser som sikrer høy aktivitet og et bredt aktørbilde på sokkelen
  3. Styrke det offentlige virkemiddelapparatet
  4. Fortsatt satsing på karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen fra naturgass som energikilde.
  5. Etablere rammebetingelser som sikrer utbygginger av havvind på norsk sokkel
  6. Støtte videreutviklingen av olje- og gassnæringens verdikjeder og kompetanseklynger

Høringsinnspillet i sin helhet kan du lese her.