Hopp til innhold

Aktuelt

KonKraft Råd. Høringsinnspill “Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven (Prop. 113 L (2019-2020))”

Kommentarer fra KonKraft til Prop. 113 L (2019-2020) «Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven»

Den 3. april 2020 ba KonKraft på vegne av en samlet norsk olje- og gassindustri om en midlertidig endring i petroleumsskatteloven for å sikre aktivitet i hele verdikjeden ved at lønnsomme prosjekter kan realiseres.  Bak dette forslaget står NHO, LO, Norges Rederiforbund, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi.  

KonKraft opplever at Regjeringens foreslåtte midlertidige endringer i petroleumsskatteloven ikke vil gi de resultatene som situasjonen krever. 

De utfordringene hele olje- og gassindustrien i Norge nå står overfor utgjør vil, om ingenting gjøres, kunne bli den mest omfattende krisen bransjen som helhet har opplevd i løpet av sine over 50 år på norsk sokkel. Gjennom disse årene har industrien utviklet seg til å bli landets største næring, med en verdensledende leverandørindustri, inkludert maritim sektor.  Den har sikret arbeidsplasser og bosetting langs hele kysten og over hele landet, og den har lagt grunnlaget for at Norge i dag er en av verdens rikeste velferdsnasjoner. Industrien har utviklet og endret seg innenfor rammene av den norske modellen, og de gode løsningene finner vi skjæringspunktet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter, som er avgjørende for at vi sammen også skal komme oss gjennom dette. 

På bakgrunn av dette ber KonKraft om at Stortinget finner en bred politisk enighet som sikrer at lønnsomme prosjekter blir realisert, som utløser aktivitet i hele verdikjeden og som understreker olje- og gassindustriens viktige rolle inn i lavutslippssamfunnet.

For mer utfyllende informasjon vises det til KonKraft-organisasjonenes egne høringssvar i saken.

Oslo, 18. mai 2020